consciouses

Để định nghĩa của consciouses, vui lòng truy cập ở đây.