concor

Để định nghĩa của concor, vui lòng truy cập ở đây.