columniation

Cách phát âm:  US [kəˌlʌmnɪ'eɪʃən] UK [kəˌlʌmnɪ'eɪʃən]
  • n."Xây dựng" cột; (P) cột
  • WebCột cột; Cột