colombin

Để định nghĩa của colombin, vui lòng truy cập ở đây.