coldnesses

Để định nghĩa của coldnesses, vui lòng truy cập ở đây.