closty

Để định nghĩa của closty, vui lòng truy cập ở đây.