cklopu

Để định nghĩa của cklopu, vui lòng truy cập ở đây.