ciopss

Để định nghĩa của ciopss, vui lòng truy cập ở đây.