choort

Để định nghĩa của choort, vui lòng truy cập ở đây.