chompe

Để định nghĩa của chompe, vui lòng truy cập ở đây.