chlorinity

Để định nghĩa của chlorinity, vui lòng truy cập ở đây.