chloot

Để định nghĩa của chloot, vui lòng truy cập ở đây.