cherubims

Để định nghĩa của cherubims, vui lòng truy cập ở đây.