changi

Để định nghĩa của changi, vui lòng truy cập ở đây.