chajom

Để định nghĩa của chajom, vui lòng truy cập ở đây.