chajakchongi

Để định nghĩa của chajakchongi, vui lòng truy cập ở đây.