cgiors

Để định nghĩa của cgiors, vui lòng truy cập ở đây.