cghilt

Để định nghĩa của cghilt, vui lòng truy cập ở đây.