ceorz

Để định nghĩa của ceorz, vui lòng truy cập ở đây.