centriole

Để định nghĩa của centriole, vui lòng truy cập ở đây.