celoss

Để định nghĩa của celoss, vui lòng truy cập ở đây.