celoqu

Để định nghĩa của celoqu, vui lòng truy cập ở đây.