ceill

Để định nghĩa của ceill, vui lòng truy cập ở đây.