cehmor

Để định nghĩa của cehmor, vui lòng truy cập ở đây.