cdelor

Để định nghĩa của cdelor, vui lòng truy cập ở đây.