cdee

Để định nghĩa của cdee, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: cdee
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có cdee, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với cdee, Từ tiếng Anh có chứa cdee hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với cdee
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của cdeede  dee  e  e

  • Dựa trên cdee, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  cd  de  ee
  • Tìm thấy từ bắt đầu với cdee bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của cdee là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của cdee bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của cdee bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của cdee. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như cdee. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho cdee cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của cdee. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của cdee: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa cdee. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh cdee trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của cdee, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì cdee thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng cdee, từ tiếng Anh có chứa cdee, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng cdee.