cddeor

Để định nghĩa của cddeor, vui lòng truy cập ở đây.