ccorsu

Để định nghĩa của ccorsu, vui lòng truy cập ở đây.