cceilr

Để định nghĩa của cceilr, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của cceilr là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của cceilr bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của cceilr bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của cceilr. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như cceilr. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho cceilr cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của cceilr. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của cceilr: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa cceilr. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh cceilr trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của cceilr, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì cceilr thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng cceilr, từ tiếng Anh có chứa cceilr, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng cceilr.