caulicles

Để định nghĩa của caulicles, vui lòng truy cập ở đây.