caritases

Để định nghĩa của caritases, vui lòng truy cập ở đây.