carbonades

Để định nghĩa của carbonades, vui lòng truy cập ở đây.