capouches

Để định nghĩa của capouches, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của capouches là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của capouches bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của capouches bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của capouches. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như capouches. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho capouches cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của capouches. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của capouches: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa capouches. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh capouches trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của capouches, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì capouches thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng capouches, từ tiếng Anh có chứa capouches, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng capouches.