canvasers

Để định nghĩa của canvasers, vui lòng truy cập ở đây.