cameras

Cách phát âm:  US [ˈkæm(ə)rə] UK ['kæmərəz]
  • n.Máy ảnh; máy ảnh; máy ảnh
  • WebÁnh sáng và thanh công cụ camera; đối tượng máy ảnh, máy ảnh
n.
1.
một mảnh thiết bị được sử dụng cho chụp ảnh
2.
một mảnh thiết bị được sử dụng cho việc thực hiện chương trình truyền hình, phim ảnh hoặc video

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của cameras là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của cameras bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của cameras bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của cameras. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như cameras. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho cameras cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của cameras. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của cameras: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa cameras. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh cameras trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của cameras, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì cameras thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng cameras, từ tiếng Anh có chứa cameras, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng cameras.