caesur

Để định nghĩa của caesur, vui lòng truy cập ở đây.