caesarian

Để định nghĩa của caesarian, vui lòng truy cập ở đây.