butterfats

Để định nghĩa của butterfats, vui lòng truy cập ở đây.