burett

Để định nghĩa của burett, vui lòng truy cập ở đây.