bulwar

Để định nghĩa của bulwar, vui lòng truy cập ở đây.