brigandages

Để định nghĩa của brigandages, vui lòng truy cập ở đây.