bourdo

Để định nghĩa của bourdo, vui lòng truy cập ở đây.