boltonias

  • n."Trồng" làn sóng bất kỳ thực vật của chi
n.
1.
một bông hoa lâu năm của gia đình daisy.