bkoors

Để định nghĩa của bkoors, vui lòng truy cập ở đây.