birki

Để định nghĩa của birki, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: birki
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có birki, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với birki, Từ tiếng Anh có chứa birki hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với birki
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của birkib  bi  birk  irk  r  k  ki

  • Dựa trên birki, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  bi  ir  rk  ki
  • Tìm thấy từ bắt đầu với birki bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của birki là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của birki bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của birki bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của birki. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như birki. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho birki cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của birki. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của birki: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa birki. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh birki trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của birki, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì birki thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng birki, từ tiếng Anh có chứa birki, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng birki.