birdshots

Để định nghĩa của birdshots, vui lòng truy cập ở đây.