biost

Để định nghĩa của biost, vui lòng truy cập ở đây.