biomaterials

Để định nghĩa của biomaterials, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của biomaterials là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của biomaterials bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của biomaterials bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của biomaterials. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như biomaterials. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho biomaterials cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của biomaterials. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của biomaterials: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa biomaterials. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh biomaterials trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của biomaterials, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì biomaterials thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng biomaterials, từ tiếng Anh có chứa biomaterials, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng biomaterials.