binory

Để định nghĩa của binory, vui lòng truy cập ở đây.