bilocations

Để định nghĩa của bilocations, vui lòng truy cập ở đây.